Záruční podmínky


Odpovědnost za vady zboží a záruka 

Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti pracovníka služby PPL CZ s.r.o.

Reklamace mechanického poškození výrobku, které nebylo patrné při převzetí zásilky, je nutné uplatnit neprodleně po jejich odhalení, tj. ihned po prvním použití výrobku a to pouze písemnou formou, např. e-mailem. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat. Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu (pokud je součástí výrobku) a následně se těmito informacemi důsledně řídit.

Je poskytována záruka 24 měsíců ode dne prodeje výrobku koncovému uživateli a to za následujících podmínek:

  • Záruka se vztahuje na poruchy a závady vzniklé v průběhu záruční doby chybou výroby nebo použitých materiálů. 
  • Výrobek byl používán v souladu s návodem k obsluze a příslušnými bezpečnostními předpisy platnými v České republice. 
  • Výrobek byl předán k provedení záruční opravy v kompletním stavu včetně příslušenství spolu s řádně vyplněným záručním listem a dokladem o koupi výrobku. 
  • Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu.

V případě rozporu zboží se smlouvou má spotřebitel nárok na tzv. zjednání nápravy a to:

  • Bezplatným uvedením spotřebního zboží do stavu odpovídajícího smlouvě prostřednictvím opravy 
  • Náhradním dodáním zboží 
  • Odstoupením od smlouvy